O podjetju

logo-dolgi

Politika kakovosti

Poslanstvo

Poslanstvo družbe je postati eden izmed vodilnih izvajalcev del na področju izvedbe in projektiranja elektro storitev.

Vizija in strateški cilji

Podjetje razširja svoje aktivnosti na izvajanje elektro storitev tudi za objekte, ki so potencialno ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer hlapov vnetljivih tekočin, plinov in gorljivega prahu (v nadaljevanju eksplozijsko ogroženi objekti). Podjetje širi dejavnosttudi na montažo sončnih elektrarn ter na izdelavo energetskih študij za javne gospodarske objekte.

Politika podjetja

Politika kakovosti temelji na:

Kakovost naših izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo zahteve in potrebe kupcev,
Spoštovanje zahtev kupcev ter zakonskih in drugih zahtev.

Politika ravnanja z okoljem temelji na:

- Ekološkem ravnanju vseh zaposlenih z realizacijo zastavljenih ciljev v okoljskih programih.
- Spremljanju vplivov varnosti in zdravja pri delu ter okoljskih vplivov,
- Spremljanju in izpolnjevanju zakonodaje,
- Usposabljanju in komuniciranju z zaposlenimi, dobavitelji, kupci, državnimi službami, inštituti z namenom, da so vplivi na okolje čim manjši,
- Dobavitelje in pogodbenike obveščati o naših postopkih, ki se nanašajo nanje in zahtevati njihovo izvajanje in skrb za okoljsko naravnanost,
- Vsej zainteresirani javnosti omogočiti vpogled v politiko ravnanja z okoljem,
- Politiko podjetja poznajo vsi zaposleni in vsi, ki delujejo v našem imenu,
- Nenehnem izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja.

Smernice za določitev ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem

Zastavili smo si naslednje dolgoročne cilje:

- Nič stroškov zaradi neustrezne kakovosti.
- Rast podjetja.
- Izvajanje okoljskih programov.

Konkretni numerično opredeljeni cilji so podani v poslovnem načrtu za naslednje leto.

CILJI KAKOVOSTI, RAVNANJA Z OKOLJEM IN Ex

Vodstvo podjetja si je določilo cilje kakovosti, ki podpirajo zapisano politiko podjetja:

- Uvedba certifikacije sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter spremljanje izvajanja sistema,
- Spremljanje izvajanja sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem,
- Uspešnost korektivnih in preventivnih ukrepov,
- Delež realiziranih okoljskih programov,
- Spremljanje stroška porabe goriv,
- Spremljanje količine odpadkov,
- Izpolnjevanje zahtev pravilnika o protieksplozijski zaščiti in pripadajočih standardov,
- Doseganje maksimalnega zadovoljstva odjemalcev,
- Odjemalcem zagotoviti kakovostno storitev,
- Stalno izboljševanje kakovosti procesov za lastni uspeh in zadovoljstvo odjemalcev.

ZAVEZANOST VODSTVA

Uprava bo sledila viziji in strateškim ciljem.